Regulamin

1. Wypożyczający oświadcza, że przysługuje mu prawo własności do przyczepy/lawety samochodowej, o której mowa w umowie wynajmu.

2. Na tej podstawie Wypożyczający wypożycza Pożyczającemu wymienioną w pkt. 1 przyczepę/lawetę na okres ustalony w umowie.

3. Po upływie tego okresu Pożyczający zobowiązuje się do oddania wymienionej w pkt.1 przyczepy/lawety bez wezwań. Nie zwrócenie przyczepy w umówionym terminie i nie zgłoszenie tego faktu telefonicznie skutkuje zgłoszeniem na policję przez właściciela wypożyczalni.

4. Pożyczający oświadcza, że zapoznał się z regulaminem wypożyczalni, przyjmuje przyczepę w bardzo dobrym stanie technicznym, bez wad, braków, usterek, co potwierdza własnoręcznym podpisem na końcu umowy. W przypadku stwierdzenia usterek zostaną one wypisane w umowie.

5. Pożyczający wpłaca kaucję jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów spowodowanych przez Najemcę. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy zdaniu Pojazdu. Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji:
– uszkodzenie wypożyczonego Pojazdu,
– brakujące, podmienione, zepsute części (wycena według cen z cennika wypożyczalni wraz z kosztami robocizny).

6. Pożyczający zobowiązuje się do korzystania z przyczepy zgodnie z jej przeznaczeniem i właściwościami ( nie przekraczanie dozwolonej ładowności).

7. Pożyczający oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że przyczepa/laweta nie posiada ubezpieczenia Auto Casco i pokryje szkody powstałe w wyniku zdarzeń drogowych jeżeli strat nie pokryje Ubezpieczyciel pojazdu ciągnącego lub innych pojazdów biorących udział w kolizji lub wypadku . W razie uszkodzenia uniemożliwiającego dalszą jazdę klient zobowiązuje się do dostarczenia przyczepy/lawety do siedziby wypożyczalni na własny koszt.Klient przyjmuje do wiadomości, że nie zwrócenie wypożyczonej przyczepy lub innego przedmiotu stanowiącego jej wyposażenie jest przestępstwem przewidywanym w art. 284 §1 KK, który ma brzmienie: Kto przywłaszcza powierzone mu mienie podlega karze pozbawienia wolności od 6-ciu miesięcy do lat 5-ciu.

8. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za mocowanie i sposób transportu przedmiotów przewożonych przez pożyczającego. Ubezpieczenie ładunku pożyczający może dokonać we własnym zakresie.

9. Pożyczający oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami, kwalifikacjami i uprawnieniami do kierowania zestawem pojazdów oraz ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu.

10. Doba wynajmu trwa 24 godziny od chwili rozpoczęcia najmu. Nie zwrócenie w ustalonym terminie zobowiązuje Pożyczającego do poinformowania Wypożyczalni o zmianie terminu zwrotu przyczepy.

11. W przypadku wypożyczenia lawety pobierana zostanie kaucja.

12. Wypożyczający ma prawo w każdej chwili zażądać zwrotu przyczepy/lawety jeżeli okaże się, że pożyczający łamie warunki zawartej umowy oraz regulaminu wypożyczalni.

13. Pożyczający w pełni akceptuje warunki regulaminu wypożyczalni i niniejszej umowy, nie wnosi zastrzeżeń do zapisów umowy i regulaminu oraz zobowiązuje się dotrzymać niniejszych warunków co poświadcza własnoręcznym podpisem na końcu umowy.

14. Pożyczający oświadcza, że dane zawarte w umowie są zgodne z prawdą, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji umowy.

F.H. TEFRA Grażyna Wrzesińska

ul. Starołęcka 57d
61-361 Poznań

Biuro otwarte:
Poniedziałek-Piątek: 7.00-18.00
Sobota: 7.00-13.00

Tel/Fax: +48 61 8-759-357
E-mail: tefra@tefra.com.pl

Dane do faktury

F.H. TEFRA Grażyna Wrzesińska
ul. Kwiatowa 19
62-030 Luboń

Regon 630713666
NIP 777-119-58-67

Wypożyczalnia Przyczep - Kontakt

F.H. TEFRA Grażyna Wrzesińska
ul. Okólna 38 (Bolesława Krzywoustego – trasa Katowicka) 61-251 Poznań

Wypożyczalnia otwarta:
Poniedziałek-Piątek: 7.00-17.00
1. i 3. Sobota miesiąca: 7.00-13.00

+48 785 778 985
+48 697 183 303
+48 693 101 606

Inne

TEFRA HOUSE - Mieszkania i Domy | Luboń

ZIELONE KAMIONKI - Mieszkania w Kamionkach